Την καριέρα, τους κανονισμούς και τους νόμους

Ο καθορισμός των μισθών καθορίζεται από τον εργατικό νόμο

Ο καθορισμός των μισθών καθορίζεται από τον εργατικό νόμο

Μισθός είναι το ποσό χρημάτων που καταβάλλεται από εργοδότη σε έναν εργαζόμενο για μια εργασία, βάσει σύμβασης εργασίας. Υπάρχουν δύο μισθοί, ένας ακαθάριστος εκπεστέος από φόρους και εισφορές, και...

Η περίοδος προειδοποίησης ορίζεται από τον εργατικό νόμο

Η περίοδος προειδοποίησης ορίζεται από τον εργατικό νόμο

Παρόλο που ένας μικρός αριθμός ατόμων σκέφτεται μια περίοδο ειδοποίησης αυτές τις μέρες, εδώ υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για όποιον δεν είναι ικανοποιημένος από τη δουλειά του. Η διάρκεια της...